Piller Sunteco Ltd

销售及市场营销

主席,工艺工程师

Joo Sun Lee
语言:

  +82 2 6245 1458 
  +82 2 6245 1464

联系

常务董事

Min Hoi Gu 
语言:

  +82 2 6245 1459
  +82 2 6245 1464

联系

市场和销售总监

Beom Gyu Kim
语言:

  +82 2 6245 1455
  +82 2 6245 1464

联系

高级经理,项目经理

Moon Soo Park
语言:

  +82 2 6245 1450 
  +82 2 6245 1464

联系

调试和服务负责人

Byung Seo Kwon
语言:

  +82 2 6245 1451
  +82 2 6245 1464

联系

经理,机械工程师

Bong Hyeong Kwon
语言:

  +82 2 6245 1452 
  +82 2 6245 1464

联系

行政经理

Gi Sung Kim 
语言:

  +82 2 6245 1456
  +82 2 6245 1464

联系

经理,工艺工程师

Jeong Ik Lim  
语言: 

  +82 2 6245 1454
  +82 2 6245 1464

联系

工艺工程师

Moon Hwa Hong  
语言: 

  +82 2 6245 1453
  +82 2 6245 1464

联系

服务工程师

Dong Yeol Baek  
语言: 

  +82 2 6245 1461
  +82 2 6245 1464

联系

经理,电气与仪表工程师

Min Ho Shin  
语言: 

  +82 2 6245 1465
  +82 2 6245 1464

联系

高级经理,工艺工程师 

Sung Dong Kwon  
语言: 

  +82 2 6245 1457
  +82 2 6245 1464

联系

了解更多关于 PILLER 的信息

联系

琵乐风机贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区张江高科技园区
科苑路88号1号楼801-803室
邮编:201203

+86 21 50203878
+86 21 50203876

联系