Sunteco Limited

销售及市场营销

CEO

Joo Sun Lee
语言:

  +82 2 6245 1458 
  +82 2 6245 1464

联系

负责人

Min Hoi Gu 
语言:

  +82 2 6245 1459
  +82 2 6245 1464

联系

市场营销和销售经理

Beom Gyu Kim
语言:

  +82 2 6245 1455
  +82 2 6245 1464

联系

设计和管理经理

Moon Soo Park
语言:

  +82 2 6245 1450 
  +82 2 6245 1464

联系

调试和服务负责人

Byung Seo Kwon
语言:

  +82 2 6245 1451
  +82 2 6245 1464

联系

调试和服务

Bong Hyeong Kwon
语言:

  +82 2 6245 1452 
  +82 2 6245 1464

联系

行政经理

Gi Sung Kim 
语言:

  +82 2 6245 1456
  +82 2 6245 1464

联系

Process Team Leader

Sung Jun Hwang  
Languages:

  +82 2 6245 1453
  +82 2 6245 1464

联系

Process Engineer

Jeong Ik Lim  
Languages:

  +82 2 6245 1454
  +82 2 6245 1464

联系

联系

琵乐风机贸易(上海)有限公司
上海市浦东新区张江高科技园区
科苑路88号1号楼801-803室
邮编:201203

+86 21 50203878
+86 21 50203876

联系